vacature: Groepswerker

Titel Groepswerker
Start Datum 2019-09-08
Locatie Nijmegen
Vacature informatie

Groepswerker (M / V) (24-32 uur)

Organisatie:

Wij zijn op zoek naar groepswerkers. De groepswerker beschikt over de juiste diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring om met de doelgroep om te gaan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld een residentiële instelling en de daarbij behorende groepen. In het kader van begeleiding of behandeling is het belangrijk dat de bezetting altijd op orde is. Daarbij nemen wij altijd het beleid en de visie van de organisatie in acht. Hierbij is het een must dat de groepswerker goed aansluit en dus beschikt over ervaring en daadkracht. Wij selecteren hier onze medewerkers op. Ook bieden wij interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Taken:

Ziet toe op de naleving van de huisregels en de veiligheidsvoorschriften en ziet toe op de hygiëne van de individuele en gemeenschappelijke ruimten.
Zorgt voor structuur op de groep en bemiddelt bij conflicten. Stelt grenzen bij en confronteert patiënten/cliënten met gedrag/houding, bespreekt de consequenties hiervan en mogelijke alternatieven. Stimuleert en ondersteunt bij ADL- en BUL-handelingen. Begeleidt bij activiteiten zoals gezamenlijk koffie- en theedrinken, maaltijden, verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, ontspanning en recreatie. Begeleidt patiënten/cliënten, indien nodig, bij afspreken buitenshuis. Er kan sprake zijn van het verrichten van eenvoudige verpleegtechnische handelingen (zoals het verzorgen van wonden, aanleggen van verbanden en het prikken van bloedsuiker) en verstrekt voorgeschreven medicatie. Voert het zorgplan/behandelplan en levert input voor het zorgplan/behandelplan aan de zorgplan/behandelplan verantwoordelijke.
Draagt zorg voor de planning en uitvoering van activiteiten met patiënten/cliënten eventueel in overleg met de activiteitenbegeleider. Signaleert bijzonderheden en complexe problemen van cliënten aan zorgplan-/behandelplan verantwoordelijke.

Draagt zorg voor mondelinge en schriftelijke overdracht van informatie aan collega’s en andere disciplines.

Functie – eisen

Kennis:

Beschikt over vakkennis en/of ervaring op mbo-niveau, bijv. richting SPW-4.
Kennis is nodig van groepsdynamische processen en groepsinteractie.
Kennis van en inzicht in verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek en gedrag is noodzakelijk.
Beschikt over aanvullende kennis en vaardigheden over soa, infectieziekten, EHBO en reanimatietechnieken.
Beschikt in voorkomende gevallen over autorisatie voor verpleegtechnische handelingen of een opleiding mbo verzorgende IG.
Kennis wordt bij bijgehouden door het lezen van vakliteratuur, na- en bijscholingscursussen.
Zelfstandigheid

Geeft binnen het kader van individuele zorgplannen/behandelplannen, richtlijnen en procedures uitvoering aan de werkzaamheden. Problemen op de groep en dreigende agressie bij cliënten worden zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op collega’s en de leidinggevende. Sociale vaardigheden.

Bij de begeleiding van patiënten/cliënten zijn tact, luistervaardigheid en inlevingsvermogen nodig.
Bij het bewaken van het klimaat op de groep zijn stimuleren, motiveren en een corrigerend vermogen nodig.
Verder zijn zaken ais sturing van gedrag, handhaven van normen, corrigeren van gedrag, hanteren van conflicten en agressieregulatie van belang.
Risico’s verantwoordelijkheden en invloed

In de begeleiding van cliënten/patiënten en bij verrichten van verpleegtechnische handelingen en het verstrekken van medicatie kan immateriële schade toegebracht worden aan cliënten/patiënten. Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen bij (dreigende) escalaties,waardoor er risico bestaat op toebrengen van fysiek letsel bij cliënten/patiënten. Uitdrukkingsvaardigheid.

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist het begeleiden van cliënten/patiënten en het afstemmen met collega’s.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van rapportages.
Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, ondersteunen bij ADL en het verrichten van huishoudelijke taken.
Oplettendheid

Oplettendheid is nodig bij het tegelijkertijd toezien op de sfeer in de groep, overtreding van huisregels en signaleren van de gemoedstoestand van cliënten/patiënten.
Het werken in een groep brengt veel verstoringen met zich mee, waarbij tevens het zich voordoen van onverwachte zaken de oplettendheid kan beïnvloeden.
Onvoldoende oplettendheid heeft gevolgen voor het welzijn van cliënten/patiënten.

Overige functie-eisen

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig in de dagelijkse begeleiding van cliënten en het motiveren van cliënten/patiënten.
Aandacht voor hygiëne is vereist bij het ondersteunen van ADL. en het (ondersteunen bij) verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Tevens is hygiënisch werken vereist bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen.
De functie stelt eisen aan het objectief en integer bejegenen van cliënten/patiënten en het vertrouwelijk omgaan met cliëntengegevens.
De functie vereist het observeren van gedrag en het inschatten van de lichaamstaal van cliënten teneinde adequaat te kunnen reageren op afwijkingen.
Gevoel voor het menselijk lichaam is tevens vereist indien sprake is van het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.
Inconveniënten

Fysieke belasting is aan de orde bij het uitvoeren van huishoudelijke en ADL werkzaamheden.
Psychische belasting kan optreden door confrontatie met leed en lijden en fysieke en verbale agressie.
Er bestaat een kans op persoonlijk letsel door ongecontroleerd gedrag of agressie van cliënten/patiënten.
Er bestaat kans op besmetting indien sprake is van het verrichten van verpleegtechnische handelingen.
Wij bieden:

• een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is.

• een dynamisch team met een grote betrokkenheid.

• Wij bieden interne coaching & training aan om de aansluiting optimaal te houden.

Solliciteer Nu